เกี่ยวกับ RabbitH

พันธกิจของเรา

การจัดอันดับความนิยมของข้อมูล Big Data จำนวนมาก เกาะกระแสไทยนิยม อ่านข่าวซุบซิบเรื่องหวย ข่าวเด่น ข่าวเกาะติดกระแสบนอินเตอเนตให้อ่านง่าย

จากเดินชมแผงหนังสือตลาดสด สู่ RabbitH

นับแต่สมัยพศ.2500 เป็นต้นมาเป็นช่วงวัยของคุณพ่อและคุณแม่ในยุค Baby Boom กระทั่งผม Generation X และทีมงาน Generation Y ก็ยังคงเห็นการซื้อหวยลอตเตอรี่จนเป็นเรื่องปกติที่ในทุกเดือนจะมีเวลามานั่งลุ้นบ้างเศร้าบ้างตามประสาคนที่อาจโชคดีมีโชคกับลาภลอยพอให้เห็น โดยทั่วไปแล้วมักซื้อจากสิ่งดลใจจากฝันบ้าง จากความบังเอิญบ้างเฉลี่ย 1-5 ครั้งต่อปีกระทั่งเทคโนโลยียุค Generation C เข้ามามีบทบาทมากเห็นเด็กเล็กทุกวันนี้จับ iPad เล่น iPhone รวมถึง Smart Phone , Laptop ที่พวกเค้ามาพร้อมกับวิวัฒนาการที่ดีกว่าสมัยผมเยอะเลย เลยเข้าร่วมทีมพัฒนาสร้างโอกาศใหม่บนฐานข้อมูล Big Data ทางอินเตอเนต เพื่อให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

วิสัยทัศน์ บริหารงานทันสมัย โปร่งใส
ค่านิยม ใช้หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ

  • หลักนิติธรรม
  • หลักคุณธรรม
  • หลักความโปร่งใส
  • หลักความมีส่วนร่วม
  • หลักความรับผิดชอบ
  • หลักความคุ้มค่า

ยุทธศาสตร์/นโยบาย
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทัดเทียมอารยประเทศและสามารถต่อยอดเพื่อขยายสู่ Robotics ในทศวรรษหน้า

การกำกับดูแล

  • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
  • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
  • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า: DBD
  • กรมสรรพากร

แรงจูงใจเทคโนโลยียุค Generation C

เดิมทีผู้สร้างได้มีโอกาศร่วมงานกับบริษัทต่างชาติชาวสิงค์โปร์ ระหว่างนั้นมีการประกวดแข่งขันผู้ประกอบการ SME 2018 ผมและทีมงานชาวไทยได้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์และความภูมิใจให้กับตนเองและทีมงาน จากการคว้ารางวัล Ultimate SME 2018 ประเภทสุขภาพได้สำเร็จและด้วยโอกาศในขณะนั้น ทำให้เกิดมุมมองใหม่ด้านผู้ประกอบการและการขับเคลื่อนธุรกิจ Thailand 4.0 ด้วยความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านสร้างแรงจูงใจให้อยากสร้างระบบการเรียนรู้ของตนเองขึ้นและสามารถใช้ประโยชน์ร่วมจากเทคโนโลยีเดียวกันได้ จึงเริ่มต้นสร้างอัลกอริทึ่มอย่างง่ายของตนเองขึ้น และคาดหวังว่าในทศวรรษหน้าจะสามารถสร้าง Robotics ที่มีองค์ประกอบของปัญญาประดิษฐ์ได้

RabbitH จับกลุ่มข้อมูลสัมพันธ์เชิงวิเคราะห์

เห็นข้อมูลครบทุกด้าน
เข้าใจผู้ใช้งานเว็บ หาเลขและหาสำนักเลขเด็ดจากทุกจังหวัดในประเทศไทย ทันสถานะการณ์ความเปลี่ยนแปลง เนื้อหาสั้น กระชับ เข้าใจง่าย
ข้อมูลเชิงลึกที่มีแต่ RabbitH เท่านั้นที่ให้ได้
เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่ไม่เหมือนใครจาก RabbitH ซึ่งมีความสามารถด้านแมชชีนเลิร์นนิง ในการนำข่าวสาร มาประมวลผลเชิงวิเคราะห์ จับกลุ่มสัมพันธ์ ข้อมูลคู่ขนาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


เชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกเข้ากับผลลัพธ์
Analytics เฉพาะทางสามารถสร้าง Data Forecast ล่วงหน้า
และใช้ทฤษฎีการอนุมาน (inference) เป็นการคาดคะเนตามหลักเหตุผล ที่แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ

การอนุมานแบบนิรนัย

Deductive inference เป็นการสรุปผลจากข้อตั้งหรือข้ออ้างที่เป็นจริงหรือสมมุติว่าจริง โดยเหตุผล โดยหลักทางตรรกศาสตร์ หรือเป็นการสรุปผลว่าเป็นจริง อาศัยประพจน์หรือการประเมินที่เป็นจริง

การอนุมานแบบอุปนัย

Inductive inference เป็นการสรุปนัยทั่วไปจากข้อมูลที่สังเกตได้ หรือจากสัจพจน์

การอนุมานเชิงสถิติ

Statistical inference เป็นการสรุปผลหรือนัยทั่วไป จากข้อมูลตัวอย่างทางสถิติ โดยมีระดับความไม่แน่นอนในระดับหนึ่ง ซึ่งอาจมองได้ว่า เป็นนัยทั่วไปของการอนุมานแบบอื่น