Disclaimer

ทางเว็บไซต์ RabbitH ได้ทำการขออนุญาติขึ้นทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้าออนไลน์/บุคคลธรรมดา) กับหน่วยงานราชการที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมทรัพย์สินทางปัญญา ดังที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ในการให้บริการจัดทำข้อมูลการจัดอันดับที่นิยมทางอินเทอร์เน็ต

การลงทุนในสลากเสี่ยงมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือสลากลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนหากถูกรางวัลหรืออาจไม่ได้รับเพราะไม่ถูกรางวัล

ผลการดำเนินงานในอดีตของเว็บไซต์มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือคู่มือ ให้ถี่ถ้วนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อสลากเสี่ยง และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิง ในอนาคต อย่างไรก็ตามก่อนตัดสินใจซื้อสลากเพื่อการลงทุน ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือคู่มือที่เป็นข้อมูลล่าสุดก่อนทุกครั้ง

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำและรวบรวมขึ้นด้วยความสุจริต และพยายามจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มี ความน่าเชื่อถือ เพื่อให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แต่ทางเว็บไซต์ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของ ข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่น ๆ ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่าง หนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบการพิจารณาด้วย

ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณีที่เกิดขึ้นกับข้อมูล หรือระบบสื่อสารของผู้เข้าเยี่ยมชมหรือผู้ลงทุน อันเนื่องมาจากการเข้ามาใช้เว็บไซต์นี้

เว็บไซต์ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศที่ Links อยู่ในเว็บไซต์นี้ ได้จัดรวบรวมขึ้นเพื่อความสะดวกในการเข้าไปชมเว็บไซต์ เท่านั้น ดังนั้นการที่เว็บไซต์ดังกล่าวเสนอข้อมูล ความรู้ แนวคิด หรือเสนอการให้บริการ หรือการเสนอขายสินค้าต่าง ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าวต่อผู้ที่สนใจเข้าชมเว็บ ไซต์นั้น โดยเฉพาะเว็บไซต์ต่างประเทศบางแห่งในปัจจุบันอาจจะยังไม่สามารถให้บริการ หรือเสนอขายสินค้าต่าง ๆ ในประเทศไทยได้ผู้เข้าชมหรือรับบริการหรือซื้อสิน ค้าจากเว็บไซต์ดังกล่าวควรต้องศึกษาและตรวจสอบข้อมูล โดยละเอียดก่อนตัดสินใจรับบริการ ซื้อสินค้า หรือดำเนินการใด ๆ ทางเว็บไซต์ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลหรือการเสนอให้ บริการ หรือการเสนอขายสินค้าต่าง ๆ รวมทั้งไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูลหรือการเสนอให้บริการ หรือการเสนอขายสินค้าที่มีอยู่ในเว็บไซต์นั้น

ในกรณีที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ RabbitH ได้ออกจากเว็บไซต์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่มี links อยู่ในเว็บไซต์ของ RabbitH ขอเรียนว่า เว็บไซต์เหล่านั้นอาจมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์อันมีเขตแดนประเทศไทย และ ทางเว็บไซต์อาจจะยังมิได้สำรวจถึงการบริการ ข้อมูล หรือสินค้าของบริษัทนั้น ๆ ดังนั้น ทางเว็บไซต์จึงมิสามารถรับประกันความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณี

ทางเว็บ RabbitH ขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ ไม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อมูลในเว็บไซต์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตก่อน ขอสงวนสิทธิที่จะ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากการที่บุคคลอื่นกระทำโดยเจตนา หรือโดยมิได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ แก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ RabbitH ในประการที่อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียง

การแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือโดยมิได้รับ อนุญาตจาก RabbitH ก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของ RabbitH  หรือ บุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะ ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษ ในทางอาญาอีกด้วย