RabbitH Innovation

Refund Policy

นโยบายการคืนเงิน

นโยบายคืนเงินนี้มีขึ้นเพื่อให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภคที่ไม่ได้รับบริการและเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของการให้บริการ ระบบอาจคืนเงินสำหรับการซื้อบนหน้าเว็บ RabbitH บางรายการ โดยขึ้นอยู่กับนโยบายการคืนเงิน นอกจากนี้คุณยังติดต่อทีมพัฒนาได้โดยตรงที่ไลน์แอด หมายเหตุ
 • เลขชุด xx สลับหรือตรงตัวถือว่า ระบบได้ทำการส่งข้อมูล “Statistical Forecasting” ทางสถิติสำเร็จ

นโยบายการคืนเงินรายละเอียดดังนี้

 1. หลังลูกค้าแจ้งโอนเงิน ทางเว็บมีระยะเวลาดำเนินการในการเปิดระบบภายใน 72 ชั่วโมงและหากเลยระยะเวลาดังกล่าวลูกค้าสามารถขอคืนเงินได้
 2. ลูกค้าต้องกรอกแบบฟอร์มขอคืนเงินด้านล่าง
 3. ระบบจะคืนเงินภายใน 10 วันทำการ ตามปฏิทินธนาคารแห่งประเทศไทย
 4. ระบบจำเป็นต้องหักค่าใช้จ่าย 40% ของราคาสินค้า จากรายการต่อไปนี้
  • ค่าจัดการทางบัญชีเพื่อยืนภาษีส่งสรรพากร
  • ค่าเช่าใช้ระบบ platform
  • ค่าแก้ไขเอกสารใบสั่งซื้อ
ตัวอย่าง นาง.มาสาย ทำการสั่งซื้อสินค้าและบริการ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการซื้อลอตเตอรี่เลขท้ายสองตัว ในราคา 1,000 บาท ระบบหักค่าใช้จ่าย 40% เป็นเงิน 400 บาท ฉะนั้นระบบจะทำการอนุมัติคืนเงินเป็นจำนวนทั้งสิ้น 600 บาทถ้วนให้กับนาง.มาสาย

นโยบายการคืนเงินกรณีเป็นธุระจัดหาลอตเตอรี่ ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาสินค้าให้ได้ มีรายละเอียดดังนี้

 1. ระยะเวลาคืนเงินภายใน 10 วันทำการตามปฏิทินธนาคารแห่งประเทศไทย
 2. ราคาค่าสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยและลาวคืนเงินเต็มจำนวนตามใบสั่งซื้อ
 3. ระบบหักค่าใช้จ่าย 40% จากรายการต่อไปนี้
  • ค่าจัดการทางบัญชีเพื่อยืนภาษีส่งสรรพากร
  • ค่าเดินทางรวมถึงค่าติดต่อในการหาลอตเตอรี่ ตามใบสั่งซื้อ
  • ค่าแก้ไขเอกสารใบสั่งซื้อ
ตัวอย่าง นาย.สะดวก ทำการสั่งซื้อให้หาเลขท้ายสองตัว ประเภทลอตเตอรี่ไทยจำนวน 2 ใบราคา 600 บาท ราคาลอตเตอรี่ตามกฎหมายราคาใบละ 80 บาทจำนวน 2ใบเป็นเงิน 160 บาท คงเหลือ 440 บาท ระบบหักค่าใช้จ่าย 40% เป็นเงิน 176 บาท ฉะนั้นระบบจะทำการอนุมัติคืนเงินเป็นจำนวนทั้งสิ้น 424 บาทถ้วนให้กับนาย.สะดวก

แบบฟอร์มคำขอคืนเงิน

[ข้อมูลของคุณจะได้รับการดูแลภายใต้นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และทางระบบจำเป็นต้องนำส่งชื่อ นามสกุล ข้อมูลบัญชีธนาคารและหมายเลขบัตรบัตรประชาชนแก่สรรพากรในรายงานการเสียภาษี]

ข้อกฎหมาย

ปฎิบัติตามข้อควรกระทำที่เป็นธรรม ตามแบบอย่างอารยประเทศ

Privacy Policy

ไม่ล่วงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

Terms and agreement

ข้อตกลงในการใช้บริการ

Disclaimer

ข้อสงวนสิทธิ์การรับผิด

Refund Policy

รายละเอียดการคืนเงิน และทำงบส่งสรรพากร

RabbbitH Trend

เรื่องหวย เรื่องง่าย เรื่องสถิติไว้ใจเรา