RabbitH Innovation

Terms and agreement

ข้อตกลงในการเข้าใช้บริการผลิตภัณฑ์ RabbitH

ข้อตกลงในการเข้าใช้บริการผลิตภัณฑ์ RabbitH
ผู้เข้าใช้ต้องมีอายุมากกว่า 20 ปีบริบูรณ์ การเข้าแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์นี้ตลอดจนการเปิดหน้าเว็บต่างๆ ที่ปรากฎหรือแสดงอยู่ในแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์นี้ ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆตามที่ปรากฏอยู่บนเว็บนี้โดยทันที หากผู้ใช้บริการไม่ตกลงหรือปฏิเสธที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้ และเงื่อนไขใดๆ ขอความกรุณาให้ผู้ใช้บริการยุติการเข้าชมและใช้งานแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์นี้ทันที

กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
RabbitH เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวใน กรรมสิทธิ์ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการ อันเป็นผู้จัดทําขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม

ข้อมูลในเว็บรวมถึงเอกสารและสื่อทุกประเภทหรือข้อมูลทั้งหลายที่ถูกดาวน์โหลดหรือข้อมูลอื่นใดและโปรแกรมซอฟท์แวร์ใดๆ ที่มีอยู่ในแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์นี้ เป็นสิทธิของแรบบิท ภายใต้การบริหารของ Adpluschannel Incorporation ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามสิทธิในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิในความเป็นเจ้าของไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ก็ตาม ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ตกลงยอมรับและรับรู้ว่าแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อความ เนื้อหา เอกสาร สื่อทุกประเภท โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ รูปภาพ วีดีโอ เสียง หรือภาพกราฟฟิกทั้งหลาย ได้รับการออกแบบโดย RabbitH ภายใต้การบริหารของ Adpluschannel Incorporation ซึ่งได้รับความคุ้มครองในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สนธิสัญญาระหว่างประเทศ และหรือสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นๆ และตามกฎหมายของประเทศไทยและของประเทศอื่น

คำว่าผลิตภัณฑ์แรบบิท หมายความรวมถึงเครื่องหมายและระบบการบริหารจัดการทั้งหมดเหล่านี้ ถือเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายบริการของผลิตภัณฑ์แรบบิท สำหรับบรรดาเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อสินค้า และเครื่องหมายอื่นๆ ทั้งหมดซึ่งปรากฏในแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์นี้ใช้เพื่อตกแต่งรูปลักษณ์ของแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ และเพื่อประโยชน์ของเจ้าของเครื่องหมายหรือสินค้านั้นๆ โดยการใช้ดังกล่าวไม่มีความตั้งใจเพื่อกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า เว้นแต่มีข้อความระบุไว้เป็นอย่างอื่นในแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์นี้

การใช้บริการ
บรรดาข้อมูล หรือไฟล์ หรือเอกสารที่ปรากฏในแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์มีสิทธิเพียงเข้าดู ดาวน์โหลด และสั่งพิมพ์เนื้อหาดังกล่าว เพื่อการใช้งานส่วนตัว และ การใช้งานที่มิใช่ทางการค้า โดยผู้ใช้บริการแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ตกลงที่จะเก็บบรรดาข้อความซึ่งเกี่ยวกับการแสดงถึงลิขสิทธิ์และสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นใดที่ปรากฏในแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์นี้ไว้ด้วย โดยผู้ใช้บริการแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ต้องไม่ทำสำเนา หรือจัดเก็บ หรือดาวน์โหลดข้อมูลไม่ว่าจะในรูปของเอกสารหรือในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการ ส่ง โอน จัดทำ เผยแพร่ พิมพ์ ทำซ้ำ สร้างงานที่พัฒนา แสดง แพร่กระจาย จำหน่าย ให้สิทธิ เช่า ให้เช่า หรือโอนเนื้อหาใดๆ ให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าจะในทางการค้าหรือได้รับประโยชน์หรือในทางอื่นใดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Adpluschannel Incorporation

ข้อจำกัดความรับผิด
RabbitH จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหายสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่า RabbitH จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้ RabbitH ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทําใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์หรือในความเสียหายใดๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึง ความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า RabbitH จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทําใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

เนื้อหาใดๆในแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์นี้มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์แรบบิทเท่านั้น กรณีเกิดความล่าช้า ผิดพลาด ไม่ถูกต้องครบถ้วน หยุดชะงัก ไม่สามารถเข้าถึงระบบ หรือข้อมูลในแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์นี้ อันเนื่องมาจากความบกพร่องของบุคคลหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ แรบบิทไม่รับรองว่าการเข้าถึง และการใช้ข้อมูลในแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์จะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และไม่รับผิดต่อผลของความบกพร่องใดๆที่เกิดขึ้น

แรบบิทไม่รับรองว่า แอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ ของแรบบิท ปราศจากโปรแกรมหรือไฟล์ที่อาจสร้างความเสียหายต่อระบบของผู้ใช้เว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงไวรัส, คอมพิวเตอร์เวิร์ม, โทรจันฮอร์ส, สปายแวร์ หรือไฟล์ซึ่งเป็นอันตรายอื่นๆ และจะไม่รับผิดต่อความสูญหาย เสียหาย ค่าสินไหมทดแทน ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหาย ที่เกิดจากโปรแกรมหรือไฟล์ที่อาจสร้างความเสียหายดังกล่าว นอกจากนี้แรบบิท ไม่รับผิดต่อความเสียหายอันเกิดจากสภาพความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องของการสื่อสารโดยใช้สายโทรศัพท์ การสื่อสารไร้สาย สื่อในการสื่อสารอื่นๆ และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการเข้าถึงการบริการแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์นี้ แรบบิทไม่รับผิดใดๆ ต่อผู้ใช้แอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์หรือบุคคลใดๆในความเสียหายหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้แอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ทั้งจากเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุม หรือจากเหตุประมาทเลินเล่อในการรวบรวมข้อมูล เก็บรักษาข้อมูล การแก้ไข การเขียน การรายงาน หรือการนำส่งข้อมูลใดๆ

แรบบิท ไม่รับผิดต่อผู้ใช้บริการแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์หรือบุคคลใดๆจากการเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าในทางสัญญา ในการทำละเมิด รวมถึงความประมาท หรือเหตุอื่นใด ที่เกิดจากเนื้อหา หรือจากการใช้บริการแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์หรือที่เกี่ยวกับกับการใช้บริการเว็ปไซต์ การตัดสินใจ หรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ หรือในความเสียหาย ความสูญหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือความรับผิดใดๆ รวมถึงการสูญหายของข้อมูลหรือผลประโยชน์ ถึงแม้ว่าแรบบิท จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม

การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์
หากแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก “เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง” การเชื่อมโยงดังกล่าวนี้มีขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้ใช้แอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ โดยเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของแรบบิท แรบบิทไม่ได้ตรวจทาน อนุมัติ และไม่รับผิดชอบในเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือเว็บไซต์ใดๆที่ปรากฏในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้หรือการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับข้อมูลให้ทันสมัยในเว็บไซต์นี้ และรวมถึงความถูกต้อง คุณภาพ การเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมของเนื้อหาเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้มิได้แสดงว่าได้รับการสนับสนุนจากแรบบิท และแรบบิท ไม่รับผิดในความสูญหายหรือเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากแรบบิท เว็บไซต์หรือความเสียหายใดๆ ที่ผู้ใช้แอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ได้รับหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากบุคคลภายนอกหรือที่บุคคลภายนอกได้รับไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์นี้หรือไม่ก็ตาม

ความลับ
ข้อมูลที่ลงทะเบียนหรือข้อมูลอื่นใดของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้นโยบายความลับของแรบบิท

การเปลี่ยนแปลงแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์และข้อตกลงในการใช้แอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์
แรบบิท สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้บริการเว็บไซต์และข้อตกลงในการใช้บริการเว็บไซต์นี้ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยอาจจะบอกกล่าวหรือมิต้องบอกกล่าวแก่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ หากผู้ใช้บริการเว็บไซต์ยังคงใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไป เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงใดๆย่อมถือว่าผู้ใช้บริการเว็บไซต์ได้ตกลงยอมรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

ข้อกฎหมาย

ปฎิบัติตามข้อควรกระทำที่เป็นธรรม ตามแบบอย่างอารยประเทศ

Privacy Policy

ไม่ล่วงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

Terms and agreement

ข้อตกลงในการใช้บริการ

Disclaimer

ข้อสงวนสิทธิ์การรับผิด

Refund Policy

รายละเอียดการคืนเงิน และทำงบส่งสรรพากร

RabbbitH Trend

เรื่องหวย เรื่องง่าย เรื่องสถิติไว้ใจเรา