ปีนี้ถูกแล้ว 21 งวด จาก 24 งวด

โอกาสถูกเลขท้าย 2 ตัว มีเพียง 1% แรบบิทช่วยให้คุณได้รับโอกาส 1% นั้นได้ง่ายขึ้น ด้วยเลขเก็ง 30 ชุด และสถิติย้อนหลังเลขที่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจรางวัลที่ 1 และสลากเลขท้าย 2ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาล

2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563

เงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลแบ่งเป็น 9 ชนิดของเงินรางวัลทั้งหมด

โดยสลาก 1 ชุดมีจำนวนหนึ่งล้านฉบับ จำหน่ายราคาปลีกฉบับละ 80 บาท ถ้าจำหน่ายหมดกำหนดเงินรางวัลต่อชุดดังนี้

  • รางวัลที่หนึ่งจำนวน 1 รางวัล มูลค่า 6,000,000 บาท
  • รางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งจำนวน 2 รางวัล 100,000 บาท
  • รางวัลที่สอง จำนวน 5 รางวัล มูลค่า 200,000 บาท
  • รางวัลที่สาม จำนวน 10 รางวัล มูลค่า 80,000 บาท
  • รางวัลที่สี่ จำนวน 50 รางวัล มูลค่า 40,000 บาท
  • รางวัลที่ห้า จำนวน 100 รางวัล มูลค่า 20,000 บาท
  • รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง 2,000 รางวัล 4,000 บาท
  • รางวัลเลขท้าย 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง 2,000 รางวัล 4,000 บาท
  • รางวัลเลขท้าย 2 ตัว เสี่ยง 1 ครั้ง 10,000 รางวัล 2,000 บาท

สลาก 1 ชุด มี 14,168 รางวัล เป็นเงิน 48,000,000 บาท
เงื่อนไขการขอรับเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ก. เงินรางวัลจะจ่ายแก่ผู้ถือสลากฉบับที่ถูกรางวัลนำมาขอรับ
ข. ถ้าสลากจำหน่ายไม่หมด เงินรางวัลหนึ่งๆ ต้องลดลงตามส่วน
ค. ผู้ถูกรางวัลต้องมาขอรับเงินรางวัลภายใน 2 ปี นับจากวันประกาศผลออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล หากพ้นกำหนดจะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ง. ผู้ขอรับเงินรางวัลต้องชำระค่าอากรแสตมป์ ในอัตรา 1 บาท ของเงินรางวัล ทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท