สถิติสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2559

ปีนี้ถูกแล้ว 22 งวด จาก 24 งวด

โอกาสถูกเลขท้าย 2 ตัว มีเพียง 1% แรบบิทช่วยให้คุณได้รับโอกาส 1% นั้นได้ง่ายขึ้น ด้วยเลขเก็ง 30 ชุด และสถิติย้อนหลังเลขที่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

พ.ศ.2559 สลากกินแบ่งรัฐบาล ปีนี้ถูกมาแล้ว 20 ครั้ง จาก 24 ครั้ง

ตรวจรางวัลที่ 1 และสลากเลขท้าย 2ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาล

2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563

สลากการกุศลอีกบริการของสลากกินแบ่งรัฐบาล

มีเงินรางวัลต่อไปนี้

รางวัลที่หนึ่งมีจำนวน 1 รางวัลมูลค่า 6,000,000 (บาท)
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งมีจำนวน 2 รางวัลมูลค่ารางวัลละ 100,000 มูลค่า (บาท)

รางวัลที่สองมีจำนวน 5 รางวัลมูลค่ารางวัลละ 200,000 (บาท)
รางวัลที่สามมีจำนวน 10 รางวัลมูลค่ารางวัลละ 80,000 (บาท)
รางวัลที่สี่มีจำนวน 50 รางวัลมูลค่ารางวัลละ 40,000 (บาท)
รางวัลที่ห้ามีจำนวน 100 รางวัลมูลค่ารางวัลละ 20,000 (บาท)

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้งมีจำนวน 2,000 รางวัลมูลค่ารางวัลละ 4,000 (บาท)
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้งมีจำนวน 2,000 รางวัลมูลค่ารางวัลละ 4,000 (บาท)
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว เสี่ยง 1 ครั้งมีจำนวน 10,000 รางวัลมูลค่ารางวัลละ 2,000 (บาท)

เงื่อนไขการรับเงิน รางวัลสลากการกุศล
ก. เงินรางวัลจะจ่ายแก่ผู้ถือสลากฉบับที่ถูกรางวัลนำมาขอรับ
ข. ถ้าสลากจำหน่ายไม่หมด เงินรางวัลหนึ่งๆ ต้องลดลงตามส่วน
ค. ตรวจผลรางวัลโดยใช้ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดเดียวกัน
ง. ผู้ถูกรางวัลมีสิทธิเรียกร้องเงินรางวัลภายใน 10 ปี นับแต่วันออกรางวัลสลากการกุศล หากพ้นกำหนดจะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
จ. ผู้ขอรับเงินรางวัลต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของเงินรางวัล