พ.ศ. 2560 สถิติรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ปีนี้ถูกแล้ว 19 งวด จาก 24 งวด

สร้างโอกาสออมเงินจากสลากเสี่ยง แม้เพียง 1% RabbitH ให้ความรู้การลงทุน ด้วยผลรวมข้อมูลสถิติจากการค้นหา ช่วยคุณสร้างโอกาสการลงทุน กับชุดเลขเก็ง 30 ชุด สถิติย้อนหลังโปร่งใส

ตรวจรางวัลที่ 1 และสลากเลขท้าย 2ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาล

2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563

ถูกหวย ถูกลอตเตอรี่ ติดต่อขอรับเงินรางวัล

ได้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขที่ 359 ถนนนนทบุรีตำบล ท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสะดวกในการรับเงินรางวัลโปรดนำบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้มาด้วยทุกครั้ง

ขั้นตอนการรับเงินรางวัล
1. ติดต่อประชาสัมพันธ์
2. กรอกใบคำขอรับเงินรางวัล
3. รับบัตรคิว
4. รับเงินรางวัลและชำระค่าอากรแสตมป์ / ภาษี

การชำระค่าอากรแสตมป์/ภาษี
สลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้รับเงินรางวัลต้องชำระค่าอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาทของเงินรางวัลทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท
สลากการกุศล ผู้ขอรับเงินรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 1 บาท

การรับเงินรางวัลไม่เกิน 20,000.- บ าท จ่ายเงินรางวัลเป็นเงินสด โดยท่านต้องชำระค่าอากร / ค่าภาษีก่อนรับเงินรางวัล
การรับเงินรางวัลเกินกว่า 20,000.- บาทขึ้นไป จ่ายเงินรางวัลเป็นเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
โดยหักค่าอากร/ค่าภาษีเรียบร้อยแล้ว

การจัดสรรเงินรายได้
คสช. อาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งที่11/2558 ข้อ 10 ให้ยกเลิกความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.
2517 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา 22 เงินที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้จัดสรรดังนี้
1. ร้อยละหกสิบเป็นเงินรางวัล
2. ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบเป็นรายได้แผ่นดิน
3. ไม่เกินกว่าร้อยละ สิบเจ็ดเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ซึ่งรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย
4. ร้อยละสามเป็นเงินกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม