พ.ศ. 2560 สถิติรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

2560

สร้างโอกาสออมเงินจากสลากเสี่ยง แม้เพียง 1% RabbitH ให้ความรู้การลงทุน ด้วยผลรวมข้อมูลสถิติจากการค้นหา ช่วยคุณสร้างโอกาสการลงทุน กับชุดเลขเก็ง 30 ชุด สถิติย้อนหลังโปร่งใส

งวดวันที่ รางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว คู่มือแรบบิทช่วยถูกรางวัล
30ธันวาคม2560 911234 98
16ธันวาคม2560 955596 89 Home trophy
1ธันวาคม2560 451005 33
16พฤศจิกายน2560 292391 98 Home trophy
1พฤศจิกายน2560 533726 85 Home trophy
16ตุลาคม2560 413494 86 Home trophy
1ตุลาคม2560 880714 52
16กันยายน2560 170143 71 Home trophy
1กันยายน2560 143224 65 Home trophy
16สิงหาคม2560 715431 37 Home trophy
1สิงหาคม2560 756519 36 Home trophy
16กรกฎาคม2560 820327 87 Home trophy
1กรกฎาคม2560 112360 26
16มิถุนายน2560 943142 47 Home trophy
1มิถุนายน2560 053630 61 Home trophy
16พฤษภาคม2560 454891 53 Home trophy
2พฤษภาคม2560 008656 35
16เมษายน2560 816729 40 Home trophy
1เมษายน2560 392785 80 Home trophy
16มีนาคม2560 273863 92 Home trophy
1มีนาคม2560 978453 78 Home trophy
16กุมภาพันธ์2560 229116 14 Home trophy
1กุมภาพันธ์2560 054672 42 Home trophy
17มกราคม2560 145157 25 Home trophy

ตรวจรางวัลที่ 1 และสลากเลขท้าย 2ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาล

2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563

mountainTHArtboard 66 100

ถูกหวย ถูกลอตเตอรี่ ติดต่อขอรับเงินรางวัล

ได้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขที่ 359 ถนนนนทบุรีตำบล ท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพื่อสะดวกในการรับเงินรางวัลโปรดนำบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้มาด้วยทุกครั้ง

ขั้นตอนการรับเงินรางวัล
1. ติดต่อประชาสัมพันธ์
2. กรอกใบคำขอรับเงินรางวัล
3. รับบัตรคิว
4. รับเงินรางวัลและชำระค่าอากรแสตมป์ / ภาษี

การชำระค่าอากรแสตมป์/ภาษี
สลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้รับเงินรางวัลต้องชำระค่าอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาทของเงินรางวัลทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท
สลากการกุศล ผู้ขอรับเงินรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 1 บาท

การรับเงินรางวัลไม่เกิน 20,000.- บ าท จ่ายเงินรางวัลเป็นเงินสด โดยท่านต้องชำระค่าอากร / ค่าภาษีก่อนรับเงินรางวัล
การรับเงินรางวัลเกินกว่า 20,000.- บาทขึ้นไป จ่ายเงินรางวัลเป็นเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
โดยหักค่าอากร/ค่าภาษีเรียบร้อยแล้ว

การจัดสรรเงินรายได้
คสช. อาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งที่11/2558 ข้อ 10 ให้ยกเลิกความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.
2517 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา 22 เงินที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้จัดสรรดังนี้
1. ร้อยละหกสิบเป็นเงินรางวัล
2. ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบเป็นรายได้แผ่นดิน
3. ไม่เกินกว่าร้อยละ สิบเจ็ดเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ซึ่งรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย
4. ร้อยละสามเป็นเงินกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม