ปีนี้ถูกแล้ว 16 งวด จาก 24 งวด

โอกาสถูกเลขท้าย 2 ตัว มีเพียง 1% แรบบิทช่วยให้คุณได้รับโอกาส 1% นั้นได้ง่ายขึ้น ด้วยเลขเก็ง 30 ชุด และสถิติย้อนหลังเลขที่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจรางวัลที่ 1 และสลากเลขท้าย 2ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาล

2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563

ธนาคารออมสิน จ่ายเงินต่อผู้ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

อีกหนึ่งบริการที่ทางธนาคารอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งาน ผู้ถูกรางวัลรับเงินง่ายขึ้นเปิดให้บริการตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

หลักเกณฑ์ สลากกินแบ่งรัฐบาลที่ขึ้นรางวัลได้นั้นต้องเป็นสลากงวดปัจจุบัน และสลากจะต้องมีสภาพสมบรูณ์ ไม่มีรอยลบ ขูดขีดหรือชำรุดเสียหายมีลายมือชื่อ นามสกุลเขียนกำกับหลังสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อแสดงตัวตน การจ่ายเงินรางวัลนั้นทางธนาคารออมสิน จะจ่ายเฉพาะรางวัลต่อไปนี้

  • รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
  • รางวัลที่ 2
  • รางวัลที่ 3
  • รางวัลที่ 4
  • รางวัลที่ 5
  • รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
  • รางวัลเลขท้าย 3 ตัว
  • รางวัลเลขท้าย 2 ตัว

หมายเหตุ
ผู้ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 ติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น

เงื่อนไขการจ่ายเงินรางวัล
1. นำจ่ายเงินรางวัลโดยโอนเงินเข้าบัญชี
2. ชื่อด้านหลังสลากกินแบ่งรัฐบาล, เลขที่บัญชีเงินฝากและหมายเลขบัตรประชาชนของผู้รับเงินรางวัลต้องตรงกัน

คุณสมบัติผู้ขอเงินรางวัล
1. เป็นบุคคลอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ยกเว้นผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส (เป็นไปตามระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ม.4)
2. มีบัญชีธนาคารออมสิน

อัตราค่าธรรมเนียมมี 2 ส่วน ดังนี้
1. ค่าธรรมเนียมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องชำระค่าอากรแสตมป์ ในอัตรา 1 บาทหรือร้อยละ 0.5 กรณีสลากการกุศลต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายอัตราร้อยละ 1.0 ของเงินรางวัล
2. ค่าธรรมเนียมการให้บริการธนาคารออมสินอัตราร้อยละ 1.0 ของเงินรางวัล